Opłaty notarialne

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, nr 237), powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), w obowiązującej obecnie stawce 23%. Sprawdź szczegóły.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera dodatkowo należne podatki i opłaty, które przekazuje odpowiednim instytucjom państwowym. Należą do nich w szczególności:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych;
  •  podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku od spadków i darowizn;
  •  opłata sądowa w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych, określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r., gdy akt notarialny zawiera wniosek do Sądu o wpis do księgi wieczystej.

terminal